Million Dollar Hwy, Durango to Silverton Colorado - Nachtflug